Privacy Beleid

Hart van Brabant Makelaardij

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Hart van Brabant Makelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

U geeft opdracht tot aankoop, verkoop, verhuur of aanhuur van uw/een woning.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres en uw identiteitsvaststelling. b,d,f
De reden van opdrachtverstrekking. a,d
Bij verkoop/verhuur:

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, transactiegegevens (datum aanmelding, vraag- of huurprijs, transactieprijs e.d.) en foto’s en video’s van de woning.

 

Bij aankoop/aanhuur:

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs.

 

Bovenstaande gegevens worden bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website/social media-kanalen van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d, e
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden en/of een huurderstoets. c,d
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b,c,d
Gegevens die nodig zijn om de koop-/huurovereenkomst op te (laten) stellen. b,d
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van Funda de verkoopstatistieken van uw woning. e
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen

 

U wilt een object bezichtigen/kopen/huren dat bij de NVM-makelaar te koop- of te huur wordt aangeboden

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. d
Datum van bezichtiging en uw mening over het object. d
Gegevens over de biedingen. d
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c
Indien met de verkoper/verhuurder afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koop-/huurprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper/verhuurder te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper/verhuurder. d
Gegevens die nodig zijn om de koop-/huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. d
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, transactiegegevens (datum aanmelding, vraag- of huurprijs, transactieprijs e.d.) en foto’s en video’s van de woning.

 

Bovenstaande gegevens worden bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website/social media-kanalen van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, e
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper/huurder, koop- of huurwoning. a
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper/huurder en verhuisreden. a
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. d

 

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geen
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen

U wilt een taxatie van een object laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. g
Gegevens van uw object om de waarde te bepalen. g
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden c
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt. geen

 

U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Het doel dat de NVM-makelaar voor ogen heeft, is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. h
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden c
Adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. h

 

Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, contractpartij en diens makelaar
e Funda
f Meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, EP-adviseur, bouwkundig adviseur
g Validatie-instituut
h Verenigingen van Eigenaars, terrein beherende organisaties, zoals particuliere grondeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-Rail en dergelijke bedrijven

 

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens zo lang als noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling de hierboven vermelde gegevens aan de NVM/brainbay.

NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

  1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
  2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
  3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk.

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

  • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
  • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
  • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
  • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
  • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
  • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM brainbay B.V.
KvK 30102683 KvK 71551034
Postbus 2222 Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein 3431 HZ Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl support@brainbay.nl

 

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Interne audits en onderzoeken

De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Hart van Brabant Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Hart van Brabant Makelaardij
KvK 18053463
Postbus 135, 5000 AC Tilburg
info@hartvanbrabantmakelaardij.nl
013 – 5 835 000

Het aan- of verkopen van een huis
is bij ons al meer 20 jaar een feest!

Hart Van Brabant Makelaardij op Funda